Бібліотека функцій криптографічних перетворень "uaCrypto v.2"

Бібліотека є програмним засобом, що призначений для інтеграції в інше програмне забезпечення та реалізації функцій криптографічних перетворень шляхом виклику відповідних функцій Бібліотеки.

 • Бібліотека функціонує в середовищі операційних систем сімейства Microsoft Windows (32/64 - біт) та сімейства Linux (32/64 - біт).
 • Бібліотека реалізована на мові програмування С.
 • Бібліотека реалізує національні криптографічні алгоритми та стандарти.

В Бібліотеці реалізовані наступні основні механізми:

 • формування криптографічних ключів шифрування та електронного цифрового підпису;
 • формування сертифіката відкритого ключа (X.509);
 • шифрування (криптографічного перетворення) блоку даних;
 • узгодження ключів;
 • формування списку відкликаних сертифікатів (CRL);
 • формування запиту/відповіді позначки часу (TimeStamp);
 • формування запиту/відповіді інтерактивної служби визначення статусу сертифіката (OCSP);
 • формування запиту на сертифікацію відкритого ключа (PKCS#10);
 • та інші…

Переваги Бібліотеки:

 • Виконує криптографічні перетворення в середовищі операційних систем Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 2003, 2008, 2012 (32-розрядні та 64-розрядні версії) та операційних систем Red Hat Linux, CentOS Linux, Ubuntu Linux, SUSE Linux, Debian Linux та інші (32-розрядні та 64-розрядні версії).
 • Відповідає вимогам чинного законодавства України, підзаконним нормативно-правовим актам, державним стандартам (ДСТУ, ДСТУ ГОСТ, ДСТУ ISO/ІЕС, ДСТУ ETSI TS), міжнародним стандартам криптографії з відкритим ключем (PKCS), робочим пропозиціям (RFC).
 • Бібліотека сумісна (здатна взаємодіяти) з криптографічними бібліотеками інших Українських розробників систем криптографічного захисту інформації.
 • Наявність детальної документації, що описує базові типи полів, констант, структур зовнішніх даних, порядок використання функції, та інше.
 • Наявність комплекту засобів розробки (SDK), що дозволяє фахівцям із розробки програмного забезпечення спростити процес інтеграції бібліотеки в програмне забезпечення, що розробляється.
 • Наявність прикладів застосування основних функцій бібліотеки, що спрощує процес інтеграції бібліотеки в програмне забезпечення.

Максимальний гриф обмеження доступу інформації, для обробки якої призначена Бібліотека – конфіденційна.

Ліцензійний договір

ПУБЛІЧНИЙ ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ ТІ ІНЖИНІРІНГ" (далі - Ліцензіар) в особі директора Чепурді Геннадія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку та Ліцензіат, з іншого боку, (далі разом - Сторони, кожна окремо – Сторона) уклали цей Ліцензійний Договір (далі - Договір) про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ліцензіар в порядку та на умовах, визначених Договором, надає Ліцензіатові примірники "Бібліотек функцій криптографічних перетворень "uaCrypto" (дала – uaCrypto) з ліцензією та право використання uaCrypto у складі прикладного програмного забезпечення до моменту введення останнього у промислову експлуатацію.
1.2Ліцензіар підтверджує, що він є власником усіх майнових прав інтелектуальної власності на uaCrypto.
1.3Ліцензіар підтверджує, що він має усі необхідні для виконання своїх зобов’язань за Договором права, дозволи та ліцензії.
1.4Ліцензіар публікує для завантаження uaCrypto та усю необхідну інформацію на власному офіційному веб- ресурсі в мережі Інтернет за наступною адресною: it-engineering.com.ua
1.5Ліцензіат отримує примірники uaCrypto з правом на використання, лише на території України.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Обов’язки Ліцензіара:
2.1.1 Дотримуватись умов Договору.
2.1.2 Надати примірники uaCrypto з ліцензією на право використання визначених п. 1.1 Договору.
2.1.3 Надати Ліцензіату доступ до примірників uaCrypto визначених п. 1.4 Договору.
2.1.4 Відповідно до законодавства України забезпечувати захист персональних даних, отриманих від Ліцензіата або уповноважених представників Ліцензіата.

2.2 Обов’язки Ліцензіата:
2.2.1 Не розголошувати, не передавати стороннім особам ліцензії, ліцензійні коди, активаційні коди, ліцензійні файли, що стосуються Договору.
2.2.2 Використовувати примірники uaCrypto виключно з метою забезпечення реалізації функцій криптографічних перетворень у власному прикладному програмному забезпеченні.
2.2.3 Використовувати примірники uaCrypto виключно на умовах, визначених Договором та протягом дії Договору.
2.2.4 Не відчужувати ліцензії на право використання примірників uaCrypto, що отримані від Ліцензіара, не видавати ліцензії (субліцензії) на право використання uaCrypto.

2.2.5 Не здійснювати жодного технічного втручання в роботу uaCrypto, не модифікувати, не декомпілювати uaCrypto.
2.2.6 Припинити використання примірників uaCrypto та видалити встановлені примірники uaCrypto на персональному комп’ютері (сервері, телефоні, планшеті, інше) або комп’ютерах (серверах, телефонах, планшетах, інше) Ліцензіата, протягом 3 робочих днів з дати закінчення строку дії Договору.
2.2.7 Використовувати примірники uaCrypto відповідно вимог експлуатаційної документації та рекомендацій Ліцензіара.
2.2.8 Використовувати uaCrypto у складі прикладного програмного забезпечення Ліцензіата до моменту введення останнього у промислову експлуатацію.
2.2.9. У разі введення у промислову експлуатацію прикладного програмного забезпечення, що використовує функції криптографічних перетворень реалізованих uaCrypto в офіційному порядку узгодити таке питання з Ліцензіаром.

2.2.10 Здійснити оплату штрафу на користь Ліцензіата у разі отримання обґрунтованої письмової претензії від Ліцензіара.

2.3 Права Ліцензіара:
2.3.1 Отримати від Ліцензіата офіційні звернення.
2.3.2 У випадку невиконання Ліцензіатом зобов’язань за Договором, Ліцензіар має право призупинити виконання зобов’язань за Договором, в тому числі дію Договору в частині надання права використання uaCrypto, повідомивши Ліцензіата про припинення (розірвання) дії договору за 10 календарних днів до його припинення (розірвання).
2.3.3 Розірвати договір в односторонньому порядку.
2.3.4 Застосувати програмні, технічні або технологічні рішення з метою запобігання використання Ліцензіатом примірників uaCrypto з порушенням умов Договору.

2.3.5 Вимагати від Ліцензіата виконання зобов’язань передбачених Договором.
2.3.6 Надавати ліцензії на право використання uaCrypto у формі електронного документу.
2.3.7 Вимагати від Ліцензіата припинення використання примірника uaCrypto по закінченню терміну дії Договору.
2.3.8 Стягнути з Ліцензіата штраф за несанкціоноване використання примірників uaCrypto (без наявності відповідного права - ліцензії) у розмірі 20 грн. 00 коп. (двадцять гривень 00 копійок) за кожен день несанкціонованого використання примірника uaCrypto.

2.4 Права Ліцензіата:
2.4.1 Повідомляти Ліцензіара про недоліки, виявлені в ході використання примірників uaCrypto.
2.4.2 Одержати примірники uaCrypto з ліцензіями на право використання uaCrypto з моменту їх завантаження з офіційного веб- ресурсу в мережі Інтернет за наступною адресною: it-engineering.com.ua.
2.4.3 Використовувати примірники uaCrypto в межах визначених даним Договором.

3. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

3.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання умов Договору згідно із чинним законодавством України та умовами Договору.
3.2 При виникненні розбіжностей під час виконання умов Договору, Сторони вирішують їх за взаємною згодою.
3.3 У випадку, якщо шляхом переговорів Сторони не змогли прийти до взаємної згоди, суперечки вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. ДІЯ ДОГОВОРУ

4.1 Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту одержання Ліцензіатом примірника uaCrypto з офіційного веб- ресурсу Ліцензіара в мережі Інтернет за наступною адресною: it-engineering.com.ua.
4.2 Договір діє протягом 6 (шести) місяців з дати його укладання, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.
4.3 Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1 Умови Договору можуть бути змінені Ліцензіаром в односторонньому порядку, шляхом публікації відповідної Додаткової угоди.
5.2 Зміни та доповнення, Додатки та Додаткові угоди до Договору вважаються дійсними, якщо вони опубліковані на офіційному веб- ресурсі Ліцензіара в мережі Інтернет за наступною адресною: it-engineering.com.ua.
5.3 Дія цього Договору достроково припиняється:

• за рішенням суду, що набрало чинності;

• в односторонньому порядку Ліцензіаром в порядку, передбаченому Договором.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1 Сторони погодились, що в разі виникнення обставин непереборної сили (обставини, що виникають внаслідок подій екстраординарного характеру, які не можуть бути передбачені та яким Сторони не можуть запобігти), а саме: війни, страйків, саботажів, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, а також пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ, видання нормативних актів органів державної влади, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин за умови, що ці обставини впливають на виконання договірних зобов’язань.
6.2 При виникненні обставин непереборної сили Сторона, для якої їх виникнення перешкоджає виконанню своїх обов’язків за цим Договором, зобов'язана протягом 7 днів письмово проінформувати іншу Сторону про наявність таких обставин. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий відповідним уповноваженим державним органом.
6.3 Якщо документальне підтвердження про обставини непереборної сили відсутнє, Сторони втрачають право посилатися на них, в разі невиконання своїх зобов'язань за цим Договором.
6.4 Строк виконання Стороною зобов’язань за цим Договором переноситься на строк, протягом якого діяли обставини непереборної сили та їх наслідки.
6.5 У разі, коли дія зазначених обставин триває більш, як 60 календарних днів, кожна із Сторін має право відмовитись від цього Договору і не несе відповідальності за таку відмову за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, як за 30 календарних днів до дати відмови.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1 Цей Договір укладено українською мовою у формі публічної оферти (реалізований публічний ліцензійний договір).
7.2 Опублікований на офіційному веб- ресурсі Ліцензіара договір має юридичну силу.
7.3 Оновлення версій примірників uaCrypto є предметом окремих договірних відносин Сторін.
7.4 За цим Договором не передаються похідні коди uaCrypto.

7.5 Жодна із Сторін не має права передавати свої права і обов’язки за даним Договором третій стороні без письмової згоди на це другої Сторони.
7.6 У випадках не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
7.7 Сторони, підписуючи даний Договір, повністю розуміють та погоджується з умовами Договору.
7.8 Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб не допускається.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАРА

ТОВ "АЙ ТІ ІНЖИНІРІНГ"

Юридична адреса: 04080  м.Київ вул.Кирилівська, будинок 82, офіс 256 

ЄДРПОУ 37727303

тел.: (044) 384-31-78

Державна експертиза

Відповідно до “Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації”, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 липня 2007 р. №141 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за № 862/14129 від 30.07.07, зі змінами та доповненнями, Комплекс є засобом криптографічного захисту інформації, який:

 • за призначенням відноситься до категорій “Ш” та “П”;
 • за видом виконання – “Б2” (програмні вироби, які підключаються до інших засобів та виконують функції криптографічних перетворень у взаємодії з ними або під їх управлінням);
 • за класом – “Б2” (відповідає вимогам забезпечення стійкості криптоперетворення в умовах здійснення порушником навмисного зовнішнього впливу (захист від порушника другого рівня).

Відповідно до “Положення про державну експертизу в сфері криптографічного захисту інформації”, що затверджене наказом №100 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2008 року за №651/15342, Бібліотека одержала позитивний експертний висновок Держспецзв'язку за результатами проведення державної експертизи в галузі криптографічного захисту інформації.

Просмотр встроенной галереи изображений онлайн на:
https://it-engineering.com.ua/kataloh/9-uacrypto-v-2#sigProGalleria643455b9ea